Tietosuojaseloste

Likiliikkeen jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

  1. Rekisterinpitäjä

Likiliike Rovaniemi ry

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Likiliike Rovaniemi ry:n tietosuojavastaava

Sari Poikajärvi-Mustonen, Likiliike Rovaniemi ry:n hallituksen puheenjohtaja

+358 45 353 1256

[email protected]

  1. Rekisteröidyt

Rekisteröityjä ovat Likiliike Rovaniemi ry:n jäsenet ja heidän kontaktiyhteyshenkilönsä.

  1. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn Likiliike Rovaniemi ry:n jäsenyyden perusteella. Jäsenyys syntyy kirjallisesta hakemuksesta ja sen hyväksymisestä.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

jäsenten rekisteröinti ja jäsenyyssuhteen hoitaminen

sähköinen ja muu jäsenviestintä

Likiliike Rovaniemi ry:n toiminnan toteuttamista ja kehittämistä edistävät kyselyt ja tutkimukset

jäsentietojen analysointi ja tilastointi

Likiliike Rovaniemi ry:n toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella tilanteissa, jotka ovat seuraavat:

jäsenten henkilökuvien ja tiloista otettujen kuvien julkaiseminen (lupa käyttää ja jakaa kuvia Likiliike Rovaniemi ry:n dokumenteissa sekä sähköisissä julkaisuissa eri foorumeilla)

Likiliike Rovaniemi ry:n ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden tilaisuuksien markkinointi jäsenille (lupa lähettää ulkopuolisten toimijoiden markkinointiviestejä Likiliike Rovanemi ry:n jäsenelle)

Likiliike Rovaniemi ry:n järjestämiin talkoo- ja muihin tilaisuuksiin osallistumisen kartoitus- ja osallistujatiedot (lupa käyttää ja luovuttaa kartoitus- ja osallistujatietoja Likiliike Rovaniemi ry:n sisäisesti jäsenistön kesken)

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Likiliike Rovaniemi ry:n jäsenten henkilötiedot tallennetaan ja säilytetään Likiliike Rovaniemi ry:n omassa sähköisessä järjestelmässä. Likiliike Rovaniemi ry:n vastuuhenkilö(t) syöttää tiedot järjestelmään jäsenhakemuksen tietojen perusteella.

Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yritystiedot

nimi

osoite

sähköposti

puhelinnumero

Y-tunnus

jäseneksi liittymispäivämäärä ja eroamispäivämäärä

laskutusosoite (myös sähköinen)

yrityksen virallinen nimi + kauppanimi, mahdolliset aputoiminimet

mahdollinen sosiaalisen median kanavan yhteystieto

Jäsenyrityksen kontaktihenkilöiden tiedot:

nimi

osoite

sähköposti

puhelinnumero

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat kirjalliset pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen [email protected]

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä tietosuojavastaava Sari Poikajärvi-Mustoseen ja sopimalla tapaamisen hänen kanssaan.

Asioinnista on sovittava aina etukäteen.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Likiliike Rovaniemi ry:n tietosuojavastaavalle.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Ohjeet valituksen tekemisestä löytyvät

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti jäseneltä itseltään jäsenyyssuhteen syntyessä ja jäsenyyden aikana, paperidokumentteina, sähköpostitse, puhelimitse, sähköisellä lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla.

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovutamme käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

Jäsenyyden perusteella luovutamme tietoja Yhdistysavain -sähköiseen järjestelmään Likiliikkeen jäsenrekisterin ylläpitämistä varten.

Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

Yhdistysavain-sähköinen tietojärjestelmä

Mailchimp / MailPoet

GSuiten pilvipalvelut

Sopimuksissamme palveluntarjoajan kanssa on huomioitu tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

  1. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin jäsenyys on voimassa.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.

  1. Henkilötietojen käsittelijät

Jäsenrekisterin tietoja käsittelevät Rekisterinpitäjä ja Likiliike Rovaniemi ry:n hallituksen puheenjohtaja Sari Poikajärvi-Mustonen. Rekisterinpitäjä Likiliike Rovaniemi ry voi antaa kohdennetut valtuudet työntekijälle tai ostopalveluina suorittavalle taholle oikeudet käsitellä rajatuilta osin henkilötietoja / rekisteriä tehtävän suorittamista varten.

  1. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.